2022 ตารางสิ้นสุด

SYMBOL
ASX200
BRENT
BUND10Y
CAC40
CHINA50
COCOA
COFFEE
CORN
COTTONS
DAX30
DOWJONES30
DXY
EMISS
EUROSTOXX50
FTSE100
IBEX35
ITA40
NASDAQ100
NGAS
NIKKEI225
RTS
RUSSELL2000
S&P500
SOYBEAN
SUGARS
TNOTE
VIX
WHEAT
WTI
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
15 14 13 13
20 17 17 21 19 23 21 25 22 20 24 22
3 2 1 1
20 17 17 14 19 16 14 18 15 13 17 15
25 22 24 26 24 23 26 25 27 25 24 20
9 7 7 9 3
9 7 7 9 8
17 19 21 18 15
12 10 10 14 12 9 14 11 8 6 8 8
17 16 15 15
16 15 14 14
10 9 15 15
13 10 10 13 12 9 14 11 15 13 10 15
17 16 15 15
17 16 15 15
20 17 17 14 19 16 14 18 15 13 17 15
15 16 15 15
16 15 14 14
20 17 23 21 19 16 21 18 15 20 17 22
8 7 6 6
15 14 13 13
16 15 14 14
16 15 14 14
22 26 28 25 20
9 7 7 13
24 26 25 22
12 10 10 14 12 9 14 11 8 6 8 8
17 19 21 18 15
13 15 15 12 12 14 13 16 13 13 15 13
AMarkets App

AMarkets App

Free trading app for Android

Free trading app for iOS

ratings of app