AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app
withdraw_fundswithdraw_funds-desktopwithdraw_funds-tabletwithdraw_funds-mobilewithdraw_funds-small_mobile

ถอนเงิน

ตัวเลือกการชำระเงิน

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนเงินขั้นต่ำ

จำนวนเงินสูงสุด

ธนาคารออนไลน์

โอนเงินผ่านธนาคาร

สกุลเงิน

THB

ค่าธรรมเนียม

0%

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำ

10 USD

จำนวนเงินสูงสุด

5,000 USD

สกุลเงินดิจิทัล

Tether

สกุลเงิน

USDT
TRC-20
ERC-20
BEP-20

ค่าธรรมเนียม

1 USD
1 EUR

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำ

5 USDT

จำนวนเงินสูงสุด

ไม่จำกัด

USD Coin

สกุลเงิน

BEP-20

ค่าธรรมเนียม

1 USD
1 EUR

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำ

1 USDС

จำนวนเงินสูงสุด

ไม่จำกัด

Binance Coin

สกุลเงิน

BNB

ค่าธรรมเนียม

0%

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำ

0.05 BNB

จำนวนเงินสูงสุด

ไม่จำกัด

Bitcoin

สกุลเงิน

BTC

ค่าธรรมเนียม

0%

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำ

0.002 BTC

จำนวนเงินสูงสุด

ไม่จำกัด

Litecoin

สกุลเงิน

LTC

ค่าธรรมเนียม

0%

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำ

0.1 LTC

จำนวนเงินสูงสุด

ไม่จำกัด

Ethereum

สกุลเงิน

ETH

ค่าธรรมเนียม

0%

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำ

0.02 ETH

จำนวนเงินสูงสุด

ไม่จำกัด

ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

Perfect Money

สกุลเงิน

USD

ค่าธรรมเนียม

0,5%

ระยะเวลาดำเนินการ

นานสุด 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินขั้นต่ำt

10 USD

จำนวนเงินสูงสุด

ไม่จำกัด