ภาพรวมบัญชี

Account Comparison
Initial deposit
Leverage
Order volume
Spread
Commission
Stop Out level
Account Currency
E
ECN
Market execution
$200/€200
สูงสุด 1:200 1
ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01
ลอยตัวตั้งแต่ 0 pip
$2.5/€2.5 ต่อ 1 ล็อต 2
40%
USD, EUR, RUB
S
Standard ดีสำหรับเริ่มต้น
Instant execution/Market execution
$100/€100
สูงสุด 1:1,000 1
ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01
ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip 2
-
20%
USD, EUR, RUB
F
Fixed
Instant execution
$100/€100
สูงสุด 1:1,000 1
ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01
ลอยตัวตั้งแต่ 3 pip 2
- 3
20%
USD, EUR, RUB
Account Comparison
E
ECN
F
Fixed
Initial deposit Leverage Order volume Spread Commission Stop Out level Account Currency
$200/€200 สูงสุด 1:200 1 ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 ลอยตัวตั้งแต่ 0 pip $2.5/€2.5 ต่อ 1 ล็อต 2 40% USD, EUR, RUB
$100/€100 สูงสุด 1:1,000 1 ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip 2 - 20% USD, EUR, RUB
$100/€100 สูงสุด 1:1,000 1 ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 ลอยตัวตั้งแต่ 3 pip 2 - 3 20% USD, EUR, RUB